herbeBOI - Gmina Rewal

Wykreślenie obiektu wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

Turystyka

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie dotyczące wykreślenia obiektu świadczącego usługi hotelarskie w innych obiektach.

     

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Termin i sposób załatwienia

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2014. poz.196 j.t, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.