herbeBOI - Gmina Rewal

Dzierżawa nieruchomości

Gospodarowanie nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wydzierżawienie/ użyczenie nieruchomości – na formularzu

Załączniki:
-    kopia mapy nie starszej niż 3 miesiące pozyskana z PODGiK w Gryficach
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa notarialnego (w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.
Terminy i wysokość należnej opłaty za dzierżawę gruntu określone są w umowie dzierżawy.

Termin i sposób załatwienia

-    do 90 dni,
-    w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości brak jest możliwości do określenia konkretnego terminu.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym – terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Nieruchomości, pok. 108, tel. (91) 38 49 019

1.    Postępowanie kończy się zawarciem umowy dzierżawy gruntu, albo odmową dzierżawy.
2.    O terminie podpisania umowy dzierżawy wnioskodawca jest informowany telefonicznie lub listownie.
3.    Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
4.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.