herbeBOI - Gmina Rewal

Wniosek o podział nieruchomości ze wskazaniem podstawy prawnej dokonania podziału z załącznikami (*.doc)

Gospodarowanie nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Ze względu na etapowość procedury podziałowej i zależność wydania decyzji od złożenia projektu podziału przez geodetę czas od złożenia wniosku do wydania ostatecznej decyzji może wynieść nawet  do 12 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: dział III  rozdział 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2004 r.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal.