herbeBOI - Gmina Rewal

Użyczenie nieruchomości

Gospodarowanie nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wydzierżawienie / użyczenie nieruchomości – na formularzu

Załączniki:
-    kopia mapy nie starszej niż 3 miesiące pozyskana z PODGiK w Gryficach
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa notarialnego (w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika).
 

  1.   Wniosek o dzierżawę  nieruchomości gruntowej ze wskazaniem na jaki okres umowa ma zostać zawarta (*.doc)
  2. Załącznik - kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu wnioskowanego. (Mapę można nabyć w Powiatowym Biurze Geodezji i Kartografii w Gryficach przy ul. Dworcowej 23.)

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 90 dni.

Podstawa prawna

Art. 28, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Nieruchomości, pok. 108, tel. (91) 38 49 019