herbeBOI - Gmina Rewal

03. Zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty

druk do pobrania:        

zawierający:

 1. Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres i nr telefonu wnioskodawcy.
 2. Oznaczenie nieruchomości – numer działki i obręb ewidencyjny.

Wzór wniosku – do ewentualnego wykorzystania – stanowi załącznik do procedury.

Załączniki do wniosku:

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia:

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym
z wnioskodawcą.
 

Sposób załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego po przedłożeniu potwierdzenia zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub za pośrednictwem Internetu na adres: sekretariat@rewal.pl lub kpietrzak@rewal.pl
 1. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 2. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy w Rewalu/.
 3. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem w rejestrze korespondencji.
 4. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 5. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Klient odbiera zaświadczenie osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 • Art. 217–219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późniejszymi zmianami)
 • Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz.783 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Odpowiedzialność:

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Tel. 91 38 49 017

email: kpietrzak@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

Inspektor  – Kamila Pietrzak

 

Z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego do końca 2003 r. można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430 w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pokój nr 109.