herbeBOI - Gmina Rewal

05. Zaświadczenie o zgodności wykonanych robót budowlanych lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ostateczną, w dniu wszczęcia postępowania prowadzonego przez PINB, decyzją o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Drogi gminne

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zgodności budowy/zamierzenia inwestycyjnego 
  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania prowadzonego przez PINB, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
       
  zawierający:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres i nr telefonu wnioskodawcy.
  • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie (numer działki, obręb ewidencyjny)
 2. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli zaświadczenie dotyczy zgodności inwestycji z zapisami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Kopia mapy zasadniczej z zaznaczeniem inwestycji, której dotyczy wniosek.
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za zaświadczenie.
 5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Sekretariat.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia:

Zaświadczenie w sprawie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy w Rewalu/.
 4. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem w rejestrze korespondencji.
 5. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 6. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 7. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje zaświadczenie w sprawie.
 8. Klient odbiera zaświadczenie osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t  z późniejszymi  zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 j.t. z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t. z późniejszymi zmianami)
 • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.
 • Ostateczna, w dniu wszczęcia postępowania, decyzją Wójta Gminy Rewal o warunkach zabudowy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Tel. 91 38 49 017

email: kpietrzak@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

Inspektor  – Kamila Pietrzak