herbeBOI - Gmina Rewal

07. Ustalenie warunków zabudowy

Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami:
  druk do pobrania:        

  a) Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, dwa egzemplarze kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego, obejmujące działkę,  której wniosek dotyczy oraz obszar z granicami
  w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; (w przypadku gdy wnioskiem objęto większą ilość działek, kopie map wykonać odpowiednio).

  b) Określenie granic terenu objętego wnioskiem: - oznaczyć graficznie na przedłożonej trzeciej kopii mapy

  c) Charakterystykę inwestycji obejmującą: określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu w formie graficznej z charakterystyką zabudowy i zagospodarowania terenu , w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych  (w  postaci projektu urbanistycznego lub szkicu zagospodarowania terenu
  z podaniem charakterystycznych wymiarów: długości i szerokości oraz ilości budynków oraz  odległości zabudowy do wszystkich granic działki, ich gabarytów i przeznaczenia),

  d) Charakterystykę inwestycji przedstawioną w formie opisowej w/g załącznika nr 4

  e)  Umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem w sprawie uzbrojenia terenu,

  f) W przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedkładam dodatkowo:  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł (opłacie nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia  w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do terminu załatwienia spawy  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Decyzja o warunkach zabudowy lub odmowa ustalenia warunków zabudowy.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy
  w Rewalu/.
 4. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem
  w rejestrze korespondencji.
 5. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 6. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 7. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny wykonuje analizę do warunków zabudowy oraz przygotowuje projekt decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku występowania różnic między złożonym wnioskiem przez inwestora, a przygotowaną analizą do warunków zabudowy, klient zostaje wezwany do zajęcia stanowiska w sposób pisemny
  w odniesieniu do wykonanej analizy).
 8. Przygotowany projekt decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i kopią mapy zasadniczej
  z zaznaczoną lokalizacją inwestycji pracownik merytoryczny przesyła do uzgodnień zgodnie
  z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 9. Po otrzymaniu uzgodnień, strony postępowania zostają zawiadomione o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wniesienia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, następni zostaje przygotowana  decyzja o warunkach zabudowy.
 10. Klient odbiera decyzję o warunkach zabudowy osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Uzgodnienia w zależności od uwarunkowań dotyczących wnioskowanej inwestycji z:

   1)   ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

   2)   wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

   3)   dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

   4)   właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;

   5)   właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

   6)   organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

   7)   dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

   8)   regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

   9)   właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

10)   wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

11)   dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a)  przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

b)  obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późniejszymi  zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 t.j. ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 j.t. z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Odpowiedzialność

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Tel.  91 38 49 017

email: architektura@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

 

Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1)    co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2)   teren ma dostęp do drogi publicznej;

3)   istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4)   teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5)   decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania:

   1)   linii zabudowy;

   2)   wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;

   3)   szerokości elewacji frontowej;

   4)   wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;

   5)   geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

                                                                         Źródło: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.