herbeBOI - Gmina Rewal

08. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o  warunkach zabudowy.  
  Druk do pobrania:       
 2. Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy
  o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;
 3. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Opłaty

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby  – 56 zł (opłacie nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki tj. 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

Decyzja w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@rewal.pl.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy
  w Rewalu/.
 4. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 5. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje decyzję w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Klient odbiera decyzję osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j. z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 j. t.ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 t.j. z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Odpowiedzialność:

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Tel.  91 38 49 017

email: architektura@rewal.plkpietrzak@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

Inspektor – Kamila Pietrzak