herbeBOI - Gmina Rewal

09. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.
        
 2. Zgody stron postępowania na zmianę ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Opłata skarbowa za zmianę decyzji o warunkach zabudowy – 10 zł (opłacie nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia:

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@rewal.pl.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy
  w Rewalu/.
 4. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 5. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje projekt decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wniesienia ewentualnych uwag.
 7. Po terminie na zapoznanie się z aktami sprawy i wniesienia uwag zostaje wydana decyzja.
 8. Klient odbiera decyzję osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późniejszymi  zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 778 t.j. ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 j.t.  z późniejszymi zmianami)

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Tel.  91 38 49 017

email: architektura@rewal.plkpietrzak@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,