herbeBOI - Gmina Rewal

10. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:  ,

który powinien zawierać:
1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b)określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c)określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
3)Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

a) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk

b) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł (opłacie nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia  w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia:

65 dni od momentu złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Do terminu załatwienia spawy  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy
  w Rewalu/.
 4. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem
  w rejestrze korespondencji.
 5. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 6. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 7. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny wykonuje analizę oraz przygotowuje projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 8. Przygotowany projekt decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i kopią mapy zasadniczej
  z zaznaczoną lokalizacją inwestycji pracownik merytoryczny przesyła do uzgodnień zgodnie
  z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 9. Po otrzymaniu uzgodnień, zostaje przygotowana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 10. Klient odbiera decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Uzgodnienia w zależności od uwarunkowań dotyczących wnioskowanej inwestycji z:

   1)   ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

   2)   wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

   3)   dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

   4)   właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;

   5)   właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

   6)   organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

   7)   dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

   8)   regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

   9)   właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

10)   wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

11)   dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a)  przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

b)  obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.  z późniejszymi  zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 j.t. z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 j.t.z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Tel.  91 38 49 017

email: architektura@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,