herbeBOI - Gmina Rewal

Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego

Transport drogowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego:
        
  2. Załącznik - oryginał uprawnienia.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni w przypadku zawiadomienia o zrzeczeniu.

Do 90 dni w przypadku postępowań wszczętych z urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1414)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydadania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia w/w uprawnienia.
  2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu w/w uprawnienia stała się ostateczna.