herbeBOI - Gmina Rewal

Skargi, wnioski, zapytania do Rady Gminy

Skargi, Wnioski i Zapytania

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Termin i sposób załatwienia

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowano każdemu obywatelowi prawo do składania skarg, wniosków i petycji w związku z wykonywanymi przez urząd zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Podstawa prawna: art. 227 k. p. a. „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw”.

·         Termin jednego miesiąca obowiązuje w przypadku skargi dotyczącej właściwego organu do jej rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 237 § 1 k. p. a. „ Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”.

 

Podstawa prawna: art. 237 § 3 k. p. a. „O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego”.

 Art. 239 § 1 „ w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

·         Termin siedmiu dni dotyczy przypadku kiedy organ nie jest właściwy do jej rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 231  k. p. a.  „Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ”.