herbeBOI - Gmina Rewal

Odbiór gotowego dowodu osobistego

Sprawy Obywatelskie i Obronność

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;
  • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy w Rewalu
Referat Spraw Obywatelskich i Obronności
pokój 106
tel. kont. 91-38-49-028

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

  • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia
  • odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru
  • jeżeli wniosek w postaci elektronicznej, został skutecznie złożony za pośrednictwem portalu ePUAP, odbiór nowego dokumentu odbywa się w siedzibie urzędu, do którego kierowany był wniosek.