herbeBOI - Gmina Rewal

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sprawy Obywatelskie i Obronność

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)


Uwaga !!!
formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku,
formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP.

FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA: 

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy w Rewalu
Referat Spraw Obywatelskich i Obronności
pokój 106
tel. kont. 91-38-49-028

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
    1464 ze zm);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 ze zm);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t..j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.