Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

5. Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy
        
  zawierający:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres i nr telefonu wnioskodawcy.
  • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy podział (numer działki, obręb ewidencyjny)
 2. Aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny lub skrócony wypis hipoteczny)
 3. Aktualny wypis z rejestru gruntów
 4. Decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
 5. Wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej (min. 2 egzemplarze)
 6. Jeżeli dokonanie podziału spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej, należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu,
 7. W przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 8. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych),
 9. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi lub mniejszej niż 3 m w przypadku ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych oraz projektowana granica przebiega bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że wnioskowany podział jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).
 10. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Sekretariat


Opłaty

Wydanie opinii w sprawie uzgodnienia wstępnego projektu podziału nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2022 poz. 2142 j.t. ze zmianami).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia:

Wydanie opinii w formie postanowienia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy w Rewalu/.
 4. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem w rejestrze korespondencji.
 5. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 6. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 7. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje postanowienie w sprawie.
 8. Klient odbiera postanowienie osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j. ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 j.t.)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 2142 j.t. ze zmianami)
 • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.

Tryb odwoławczy

Na wydane w toku postępowania postanowienie służy stronom zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Odpowiedzialność:

Referat Planowania Przestrzennego

Tel. 91 38 49 017

email: kwalega@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

Główny Specjalista  – Kamila Wałęga