Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

a Zezwolenie na lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej wraz z załącznikami:

 • mapa sytuacyjna w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją urządzenia (na aktualnym wtórniku mapy zasadniczej) w ilości 2 egz.;
 • warunki przyłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • upoważnienie wraz z opłatą w przypadku gdy wniosek składa osoba upoważniona przez właściciela
  nieruchomości lub inwestora zamierzenia budowlanego;

Komórka organizacyjna

Sekretariat


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 KPA.
Zgoda na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej - art. 39, pkt. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 KPA.


Podstawa prawna

Art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 104 KPA.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

W spawie zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy wystąpić przed uzyskaniem opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.