Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
1. Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal Planowanie przestrzenne
2. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal Planowanie przestrzenne
3. Wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal/ zaświadczenia z planu obowiązującego do końca 2003r. Planowanie przestrzenne
4. Opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne
5. Zaświadczenie o zgodności wykonanych robót budowlanych lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ostateczną, w dniu wszczęcia postępowania prowadzonego przez PINB, decyzją o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne
6. Ustalenie warunków zabudowy Planowanie przestrzenne
7. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne
8. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne
9. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Planowanie przestrzenne
a Zezwolenie na lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym Drogi gminne
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu Gospodarowanie nieruchomościami
b Zajęcie pasa drogowego Drogi gminne
c Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym Drogi gminne
d Lokalizacja zjazdu na drogę publiczną gminną Drogi gminne
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oświata
Doręczanie pism drogą elektroniczną Podatki i opłaty lokalne
Dzierżawa nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami
Fotoradary - Informacje o wykroczeniach drogowych zarejestrowanych za pomocą urządzenia kontrolno-pomiarowego Straż Gminna
Fotoradary - Przekroczenie prędkości - Odmowa przyjęcia mandatu Straż Gminna
Fotoradary - Przekroczenie prędkości - Zgoda na przyjęcie mandatu Straż Gminna
Informacje o wysokości opłaty rocznej oraz rozliczanie należnej opłaty rocznej za czas jej wykorzystania Gospodarowanie nieruchomościami
Inicjowanie zmian w przepisach miejscowych Gospodarowanie nieruchomościami
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Kontrola oznakowania nowych ulic odpowiednimi nazwami i numerami porządkowymi posesji przy współudziale Straży Gminnej Nieruchomości
Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób Transport drogowy
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Rewal Transport drogowy
Nabywanie nieruchomości w drodze umów, w tym zamiana nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami
Nadawanie nazw nowo utworzonym drogom publicznym i ulicom wewnętrznym Ewidencja ulic, numeracja porządkowa
Nadawanie numeracji porządkowej z urzędu i na wniosek Ewidencja ulic, numeracja porządkowa
Naliczanie opłaty adiacenkiej w zakresie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu urządzenia infrastruktury i podziałów nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami
Odbiór gotowego dowodu osobistego Sprawy Obywatelskie i Obronność
Oddanie w dzierżawę nieruchomości w formie przetargowej Gospodarowanie nieruchomościami
Opłata miejscowa Podatki i opłaty lokalne
Opłata od posiadania psów Podatki i opłaty lokalne
Opłata prolongacyjna Podatki i opłaty lokalne
Opłata targowa Podatki i opłaty lokalne
Oświadczenia w sprawie pierwokupu nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Pełnomocnictwo do spraw doręczeń Podatki i opłaty lokalne
Planowanie remontów Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Polityka mieszkaniowa Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Powiększanie zasobu mieszkaniowego Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Powoływanie biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Nieruchomości
Prowadzenie listy oczekujących na mieszkania komunalne, dbałość o jej aktualność oraz aktualność oświadczeń wnioskujących Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Przekształcenie i sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego Gospodarowanie nieruchomościami
Przeprowadzanie przeglądów budynków Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Przeprowadzanie remontów mieszkań komunalnych ( zlecenie realizacji, nadzór nad wykonaniem, odbiór prac) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Przygotowanie listy wyborców do izb rolniczych Rolnictwo
Reklamy - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej Turystyka i Promocja
Reklamy - Zgoda na umieszczenie reklamy na nieruchomościach stanowiących własność gminy Rewal Turystyka i Promocja
Scalenia nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami
Skargi, wnioski, zapytania do Rady Gminy Skargi, Wnioski i Zapytania
Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu Gminy Skargi, Wnioski i Zapytania
Sprawy dotyczące zarządu, wydawanie decyzji w zakresie zarządu Gospodarowanie nieruchomościami
Sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej Gospodarowanie nieruchomościami
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców Gospodarowanie nieruchomościami
Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców Gospodarowanie nieruchomościami
Stypendia - Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 Oświata
Stypendia - Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Drogi gminne
Udostępnienie informacji publicznej Skargi, Wnioski i Zapytania
Umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk Turystyka i Promocja
Ustalanie odszkodowania za drogę Gospodarowanie nieruchomościami
Ustalenie czy porzucony pojazd został odholowany Straż Gminna
Ustalenie czynszu za lokale stanowiące własność Gminy Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Ustalenie terminów i przygotowanie spotkań komisji mieszkaniowej Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Użyczenie nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami
Wniosek o podział nieruchomości ze wskazaniem podstawy prawnej dokonania podziału z załącznikami (*.doc) Gospodarowanie nieruchomościami
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Działalność gospodarcza
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Turystyka
Wprowadzanie propozycji zmian do programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Współpraca z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi Gospodarowanie nieruchomościami
Współpraca z organizacjami rolniczymi, przekazywanie informacji rolnikom, oraz stała współpraca z sołtysami i Radami Sołeckimi Rolnictwo
Współpraca z wydawnictwami wydającymi mapy z terenu gminy Rewal w zakresie uzgodnień przebiegu i nazw ulic Ewidencja ulic, numeracja porządkowa
Wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wydawanie dokumentów zezwalających na wykreślenie hipoteki w przypadku całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z nabycia nieruchomości lub opłat Gospodarowanie nieruchomościami
Wydawanie informacji o wartości nieruchomości do celów wyłączenia gruntów z produkcji leśnej Gospodarowanie nieruchomościami
Wydawanie informacji o wartości nieruchomości do celów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Gospodarowanie nieruchomościami
Wydawanie zaświadczeń w zakresie świadczeń emerytalnych rolników Rolnictwo
Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego Transport drogowy
Wykreślenie obiektu wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach Turystyka
Wykroczenia - znaki drogowe - Art. 96 §3 k.w - brak możliwości wskazania kierującego lub użytkownika pojazdu - zgoda na przyjęcie mandatu Straż Gminna
Wykroczenia - znaki drogowe - Art. 96 §3 k.w. brak możliwości wskazania kierującego lub użytkownika pojazdu - odmowa przyjęcia mandatu Straż Gminna
Wykroczenia - znaki drogowe - Nie zastosowanie się do znaku B-1 (Zakaz ruchu w obu kierunkach) - Zgoda na przyjęcie mandatu Straż Gminna
Wykroczenia - znaki drogowe - Nie zastosowanie się do znaku B-2 (Zakaz wjazdu) - Zgoda na przyjęcie mandatu Straż Gminna
Wykroczenia - znaki drogowe - Nie zastosowanie się do znaku B-35 (Zakaz postoju) - Zgoda na przyjęcie mandatu Straż Gminna
Wykroczenia - znaki drogowe - Nie zastosowanie się do znaku B-36 (Zakaz zatrzymywania) - Zgoda na przyjecie mandatu Straż Gminna
Wykroczenia - znaki drogowe - Nie zastosowanie się do znaku D-40 (Strefa zamieszkania) - Zgoda na przyjęcie mandatu Straż Gminna
Wykroczenia inne - Odmowa przyjęcia mandatu Straż Gminna
Wykroczenia inne - Parkowanie na pasie zieleni - Oświadczenie o przyznaniu się do popełnionego wykroczenia Straż Gminna
Wykroczenia inne - Zgoda na przyjęcie mandatu Straż Gminna
Zapewnienie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom Oświata
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lokalnych lub stwierdzenie zaległości podatkowej Podatki i opłaty lokalne
Zawieranie, rozwiązywanie umów najmu Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego Transport drogowy
Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w formie przetargowej Gospodarowanie nieruchomościami
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Zgoda na używanie herbu Gminy Rewal Turystyka i Promocja
Zgoda na używanie logo Gminy Rewal Turystyka i Promocja
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Sprawy Obywatelskie i Obronność
Zieleń - Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Ochrona środowiska