Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Podatek od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek - zgłoszenie  środków transportu do opodatkowania  
a) osoba fizyczna/osoba prawna – formularz  DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A - do pobrania:

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE)

DT-1/A - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

2. Jeżeli  złożony formularz DT-1  stanowić będzie korektę złożonej wcześniej deklaracji należy do niego dołączyć pismo wyjaśniające powód złożenia korekty deklaracji  

3. Termin złożenia: do 15 lutego każdego roku jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportu  lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby.


Komórka organizacyjna

brak


Termin i sposób realizacji

Osoby fizyczne i osoby prawne:

  • w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie złożonej deklaracji/ korekty deklaracji naliczony/zmieniony zostaje podatek
  • sposób załatwienia: samoopodatkowanie poprzez złożenie deklaracji/korekty

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016,poz. 716 ze zm)

Uchwała Nr LIV/296/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, tel. 91 38 49 015 lub 91 38 49 016
Osoba odpowiedzialna:
Inspektor Małgorzata Kalinkiewicz e-mail: mkalinkiewicz@rewal.pl
Inspektor Joanna Włodarczyk e-mail: jwlodarczyk@rewal.pl 
 

UWAGA!

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Rewal.