Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Przekształcenie i sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (*.doc)
  2.  Załącznik - kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu wnioskowanego. Mapę można nabyć w Powiatowym Biurze Geodezji i Kartografii w Gryficach przy ul. Dworcowej 23.

Komórka organizacyjna

Sekretariat


Opłaty

Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.


Termin i sposób realizacji

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do:
•    Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w przypadku gruntów komunalnych
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Przepisy ww. ustawy stosuje się również do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu 13 października 2005r. tj. po dniu wejścia w życie ustawy.
2. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 2 ustawy) "Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie.           W    takim przypadku przepis art. 199 kc stosuje się odpowiednio."
3. Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r., niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.
4. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców;
2) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);
3) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.