Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

c Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -> 200,00zł za 1m2 za 1 rok. Powierzchnię zajętego pasa drogowego stanowi rzut poziomy umieszczonego urządzenia. Wysokość rocznej opłaty stanowi iloczyn = 200,00 zł x ilość m2. W przypadku umieszczenia urządzenia w okresie krótszym niż 1 rok, opłata zostaje proporcjonalnie zmniejszona, w stosunku do ilości dni w roku w którym urządzenie będzie znajdowało się w pasie drogowym drogi gminnej.


Termin i sposób realizacji

Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej - art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 119 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 104
KPA.


Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 119 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).