Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć. 
    
 2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów.
     ,  
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.


Komórka organizacyjna

Sekretariat


Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.


Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia) (druki do pobrania powyżej):

a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.


W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu lub na konto bankowe Urzędu Gminy Rewal w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:
17 zł - za pełnomocnictwo.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu lub przelewm na konto bankowe Urzędu Gminy Rewal.

Nr rachunku Urzędu Gminy Rewal podany jest na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.rewal.pl.

Termin i sposób załatwienia

Termin odpowiedzi: do 1 miesiąca.

1.Zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.
2.Wydrukuj i wypełnij wniosek.
3.W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
4.Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z adresem siedziby przedsiębiorcy lub adresem zakładu głównego i złóż wniosek.
5.Po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymasz postanowienie, które jeszcze nie uprawnia do sprzedaży napojów alkoholowych. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.
6.Uzgodnij w Urzędzie Gminy termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazane konto lub kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do Urzędu Gminy po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres do dwóch lat.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 2096 ze. zm.),
Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2019 r. 2277 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29 ze zm.).


Tryb odwoławczy

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.
Na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.