Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Fotoradary - Przekroczenie prędkości - Odmowa przyjęcia mandatu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o przynaniu / nie przyznaniu się do popełnionego wykroczenia drogowego z art. 92a Kodeksu Wykroczeń polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości

 


Komórka organizacyjna

Straż Gminna, ul. Mickiewicza 21 (budynek Policji za budynkiem Urzędu Gminy)


Podstawa prawna

Pouczenie:

1. Art. 97 § 2 kpw: „Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.”

2. Art. 99 kpw: „W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.”

3. Zgodnie z treścią art. 38 § 2 kpw ma Pan/i obowiązek wskazania adresu dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego, pismo wysłane pod ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone.

4. Oświadczenie można napisać własnoręcznie nie korzystając  z niniejszego druku, niezależnie od treści oświadczenia należy podać dane osobowe wymienione w powyższych rubrykach. Komendant Straży może nie zgodzić się z wysokością zaproponowanego mandatu

sporządzenie wniosku o ukaranie, przeciwko ujawnionemu sprawcy wykroczenia, do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zdarzenia

5. Dalsze postępowanie na podstawie art. 99 , art. 54 § 6 i 7 KPoW