Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Podatek rolny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zgłoszenia gruntu do opodatkowania podatkiem rolnym
a) osoba fizyczna – formularz IR-1wraz z załącznikiem ZR-1/A do pobrania:

 IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 ZR-1/A - INFORMACJA O GRUNTACH, CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH


b) osoba prawna – deklaracja DR-1wraz z załącznikiem ZR-1/A do pobrania:

DR1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 ZR-1/A - INFORMACJA O GRUNTACH, CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH


2. Jeżeli złożony formularz IR-1 lub DR-1 stanowić będzie korektę złożonej wcześniej informacji/deklaracji należy do niego dołączyć pismo wyjaśniające powód złożenia korekty informacji/deklaracj

TERMIN ZŁOŻENIA:

-osoby fizyczne: 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego
-osoby prawne: do 15 stycznia lub jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia od dnia zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego .


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

Osoby fizyczne:

 • w terminie 30 dni od daty poprawnie  złożonej  informacji/ korekty informacji wydawana jest decyzja  ustalająca/zmieniająca  wymiar podatku od nieruchomości
 • sposób załatwienia: decyzja ustalająca/ zmieniająca  wymiar podatku  na podstawie złożonej informacji/korekty informacji

Osoby prawne:

 • w terminie 30 dni od daty   poprawnie złożonej deklaracji/korekty deklaracji   naliczony/zmieniony  zostaje podatek
 • sposób załatwienia: samoopodatkowanie poprzez złożenie deklaracji/korekty deklaracji  

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 617).

 Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rewal z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXX/144/16 Rady Gminy Rewal z dnia 6 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze do inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Rewal ul.Mickiewicza 19, tel. 91 38 49 015 lub 91 38 49 016

Osoba odpowiedzialna:
Inspektor Małgorzata Kalinkiewicz, e-mail: mkalinkiewicz@rewal.pl
Inspektor Joanna Włodarczyk, e-mail: jwlodarczyk@rewal.pl
 

UWAGA!

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Rewal