Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Podatek od nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Informujemy, że od 01.07.2019r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i  leśny.

Formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów po adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Stare formularze druków obowiązują dla zdarzeń mających wpływ na podstawę opodatkowania które powstały przed 01.07.2019 r.

1.Wniosek - zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości
a) osoba fizyczna – formularz IN-1 wraz z załącznikiem ZN1-A - do pobrania:

IN1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:     

ZN-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I WSPÓŁWŁAŚCICIELACH:      

ZN-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚC:      

 

 

 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

b) osoba prawna - deklarację DN-1 wraz załącznikiem ZN1-A - do pobrania:

DN1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:      

ZN-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I WSPÓŁWŁAŚCICIELACH:     

ZN-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:     

 

 

 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS:

2. Jeżeli złożony formularz IN-1 lub DN-1 stanowić będzie korektę złożonej wcześniej informacji należy do niego dołączyć pismo wyjaśniające powód złożenia korekty informacji/deklaracji.

Termin złożenia:

-osoby fizyczne:  14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości albo od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku

-osoby prawne: do 31 stycznia  lub jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym  dniu w terminie 14 dni od dnia od dnia zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego


Termin i sposób realizacji

Osoby fizyczne:

 • w terminie 30 dni od daty złożenia informacji/ korekty informacji wydawana jest decyzja  ustalająca/zmieniająca  wymiar podatku od nieruchomości
 • sposób załatwienia: decyzja ustalająca lub zmieniająca  wymiar podatku  na podstawie złożonej informacji bądź korekty informacji

Osoby prawne:

 • w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie złożonej deklaracji/korekty deklaracji naliczony/zmieniony zostaje podatek
 • sposób załatwienia: samoopodatkowanie poprzez złożenie deklaracji bądź korekty deklaracji

Podstawa prawna

stawa prawna


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, tel. 91 38 49 015 lub 91 38 49 016

Osoba odpowiedzialna :

Inspektor Małgorzata Kalinkiewicz email: mkalinkiewicz@rewal.pl

Inspektor Joanna Włodarczyk email: jwlodarczyk@rewal.pl

 

UWAGA!

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Rewal