Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lokalnych lub stwierdzenie zaległości podatkowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzeniu zaległości podatkowej - do pobrania:

  Wniosek o wydanie zaświadczenia


2. Dowód wpłaty.


Opłaty

21 zł w kasie lub na konto bankowe Urzędu Gminy Rewal bądź zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)


Termin i sposób realizacji

W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku wydawane jest zaświadczenie o niezaleganiu bądź stwierdzeniu zaległości podatkowej.


Podstawa prawna

Art.306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr.8, poz. 60 ze zmianami) , Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 2011.Nr 293 poz. 1726 ) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).


Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19 pokój nr 109, nr telefonu 9138 49 016
Osoba odpowiedzialna: Inspektor Barbara Gradowska
e-mail: bgradowska@rewal.pl
 

UWAGA!

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie  Gminy Rewal.