Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Wykroczenia - znaki drogowe - Nie zastosowanie się do znaku B-1 (Zakaz ruchu w obu kierunkach) - Zgoda na przyjęcie mandatu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o przyznaniu się do popełnienia wykroczenia drogowego z art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń polegającego na niezastosowaniu się do znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach)
  


Komórka organizacyjna

Straż Gminna, ul. Mickiewicza 21 (budynek Policji za budynkiem Urzędu Gminy)


Podstawa prawna

1. Art. 97 § 2 kpw: „Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.”

2. Art. 99 kpw: „W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.”

3.§ 4a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z 22 lutego 2002r w sprawie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.: „Jeżeli sprawca wykroczenia został pouczony, zgodnie z § 6, i pisemnie wyraził zgodę na przyjęcie mandatu karnego kredytowanego w określonej wysokości, odcinki "A", "B" i "C" formularza mogą zostać mu doręczone przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W takim przypadku potwierdzeniem przyjęcia mandatu jest załączona do odcinka "D" pisemna zgoda sprawcy wykroczenia na jego przyjęcie wraz ze zwrotnym poświadczeniem doręczenia przesyłki zawierającej mandat. Za datę przyjęcia mandatu przyjmuje się dzień jego doręczenia.

4. Zgodnie z treścią art. 38 § 2 kpw ma Pan/i obowiązek wskazania adresu dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego, pismo wysłane pod ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone.

5. Oświadczenie można napisać własnoręcznie nie korzystając  z niniejszego druku, niezależnie od treści oświadczenia należy podać dane osobowe wymienione w powyższych rubrykach

6. Mandat karny można wystawić w terminie 90 dni od daty ujawnienia wykroczenia.  Wpływ oświadczenia po tym terminie spowoduje sporządzenie wniosku o ukaranie, przeciwko ujawnionemu sprawcy wykroczenia, do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zdarzenia