Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 
     , 
 • Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Sekretariat


Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia:

1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata wnoszona jest gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Rewal.

 

Opłata skarbowa

 

17 zł    -  za pełnomocnictwo.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Rewal

Opłata wnoszona jest na rachunek Dzielnicy właściwej terytorialnie – zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.um.warszawa.pl > załatw sprawę w urzędzie znajduje się wykaz rachunków bankowych Urzędu m.st. Warszawy dla poszczególnych Dzielnic dotyczących uiszczania opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Termin odpowiedzi: do 1 miesiąca.

 

1.Sporządź  wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

2.Dołącz wykaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych uwzględniający ilość i wartość sprzedaży  napojów alkoholowych. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.  

3.Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego terytorialnie, zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży i złóż wniosek  oraz załączniki.

4.Otrzymasz zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych z terminem na wyprzedaż nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

5.Wpłać na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia).


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
a. likwidacja punktu sprzedaży,
b. upływ terminu ważności zezwolenia,
c. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e. niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.