Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

b Zajęcie pasa drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek – część I o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego
- Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze, lub powoduje zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych).
- Harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
- Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.


Komórka organizacyjna

Sekretariat


Opłaty

Za zajęcie elementów pasa drogowego tj.: jezdni, chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo – jezdnych -> 10,00zł za 1m2 za każdy dzień zajęcia. Wysokość opłaty stanowi iloczyn = 10,00 zł x ilość m2 x ilość dni.


Termin i sposób realizacji

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 KPA.
Zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej - art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 119 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 104 KPA.


Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 119 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 traktowane jest jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.
Szerokość zajmowanego pasa drogowego winna uwzględniać całą powierzchnię, która obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi albo o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu albo z przekroczeniem terminu zajęcia, Wójt Gminy Rewal wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty ustalonej wg iloczynu 10,00 zł x ilość m2 x ilość dni.