Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego:
      
 2. Załącznik - oryginał uprawnienia.

Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni w przypadku zawiadomienia o zrzeczeniu.

Do 90 dni w przypadku postępowań wszczętych z urzędu.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1414)


Tryb odwoławczy

W przypadku wydadania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia w/w uprawnienia.
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu w/w uprawnienia stała się ostateczna.