Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

1. Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierający:

 WNIOSEK:      

 1. Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres i nr telefonu wnioskodawcy.
 2. Oznaczenie nieruchomości – numer działki i obręb ewidencyjny.

Wzór wniosku – do ewentualnego wykorzystania – stanowi załącznik do procedury.

Załączniki do wniosku:

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Referat Planowania Przestrzennego

Tel. 91 38 49 017

email: kwalega@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

Inspektor  – Kamila Wałęga


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001


Termin i sposób realizacji

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal lub za pośrednictwem Internetu na adres: sekretariat@rewal.pl lub kpietrzak@rewal.pl
 1. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 2. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy w Rewalu/.
 3. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem w rejestrze korespondencji.
 4. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 5. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje zaświadczenie.
 7. Klient odbiera zaświadczenie osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.
 1.     Termin załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym
z wnioskodawcą.

 


Podstawa prawna

 • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j. )
 • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 j.t.)
 • Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część II ust. 21 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 2142 j.t. ze zmianami)
 • Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.
 • Uchwała Nr IV/33/02 Rady Gminy Rewal z dnia 30.12.2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal zmieniona uchwałą Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rewal z dnia 26.03.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.

Tryb odwoławczy

 1.         Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430 w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pokój nr 109.

Ponadto obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal https://bip.rewal.pl/artykul/plany-zagospodarowania-przestrzennego