Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów nie będących hotelami, w których są świadczone usługi hotelarskie (nie będącego: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

    

2. Załącznik do wniosku   , 


Komórka organizacyjna

Ewidencja Działalności Gospodarczej
pok. nr  104 Urzędu Gminy w Rewalu,  ul. Mickiewicza 19
tel. (91) 38 49 026;  fax: (91) 38 49 029;

e-mail: sekretariat@rewal.pl


Termin i sposób realizacji

Wydanie zaświadczenia.

Do 7 dni.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (j. t. Dz.U. 2014 poz 196)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelaskie (j. t. Dz. U. 2006 Nr 22 poz 169 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiektach, które nie są hotelami, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji.
2. Odbioru zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów można dokonać:
- osobiście
- za pośrednictwem poczty
3. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
4. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał wymagań ustawowych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.