Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie Gminy Rewal:
 lub  (druk dostępny również w pok 104).

Załączniki:
•    proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
•    schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
•    potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
•    zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
•    cennik,
•    wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
•    kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Do wglądu:
Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki


Opłaty

Opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia - wnoszona przed odbiorem dokumentu i wynosi:

Opłata w zł

Okres ważności zezwolenia

Obszar Gminy

do 1 roku

100

do 2 lat

150

do 3 lat

200

do 4 lat

250

do 5 lat

300

Opłata za czynności administracyjne w przypadku zmiany zezwolenia - w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o udzielenie zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia - w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Komórka organizacyjna:
Ewidencja Działalności Gospodarczej.

Dane Jednostki:
Urząd Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal