Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Rewal

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Rewal:

             

 • Oswiadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców:

             

 • Oswiadczenie - przetwarzanie danych osobowych:

             

 • Oswiadczenie o niekaralnosci:

                

 • Kserokopie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki
 • W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem
 • Kserokopia legalizacji taksometru,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Komórka organizacyjna

Do 30 dni.


Opłaty

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji.
Za udzielenie licencji na okres:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł,
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % jak za udzielenie licencji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.