Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Reklamy - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

,  

Załączniki do wniosku:

 1. Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem ustawienia reklamy (w skali 1:500 lub 1:1000)
 2. Opis szaty graficznej ( szkic)
 3. W przypadku umieszczenia reklam na budynku należy dołączyć zgodę właściciela budynku

Komórka organizacyjna

Sekretariat pok. 6

(dodatkowe informacje dostępne są pod numerem 91 38 49 032)


Opłaty

Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym obowiązują następujące stawki za 1m2 powierzchni za 1 dzień:

- na terenie zabudowanym - 3,00 zł

- w przypadku umieszczania reklam na okres 12 miesięcy i dłuższy stawka opłaty za każdy
   dzień zajęcia 1m2 powierzchni reklamowej wynosi 1,50zł

- opłata za reklamy o powierzchni mniejszej niż 1m2 wynosi jak za 1m2


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Podstawa prawna

Urząd Gminy Rewal realizując zadania wynikające z ustawy z o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz.115 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Rewal nr LXV/447/10 z 29.10.2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, informuje o obowiązku posiadania zezwolenia na umieszczanie reklam w pasie drogowym drogi gminnej.

Uchwała NR XIII/90/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Dodatkowe informacje, uwagi

Przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia reklamy niezbędne jest wystąpienie Wnioskodawcy z wnioskiem do Zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty należnej opłaty zgodnie z art.40 ust.12 Ustawy o drogach publicznych.

 

Informacja o możliwości wydzierżawienia powierzchni reklamowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.  ), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej( Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43 ze zm.)  

Opłaty:

za dzierżawę powierzchni reklamowych na terenie gminy Rewal:

 • opłata za każdy dzień zajęcia 1mpowierzchni reklamowych w wysokości – 3,00zł
 • w przypadku umieszczania reklam na okres 12 miesięcy i dłuższy stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2powierzchni reklamowej wynosi - 1,50zł.
 • w przypadku umieszczania reklam na urządzeniach będących własnością gminy Rewal ,ustala się roczną stawkę w wysokości - 200,00zł
 • do minimalnych stawek należy doliczyć należny podatek VAT.

 

Wszelkich informacji dotyczących warunków umieszczania nośników reklamowych na nieruchomościach, urządzeniach należących do Gminy Rewal oraz warunków umowy uzyskają Państwo w referacie Turystyki i Promocji w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19.