Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

6. Zaświadczenie o zgodności wykonanych robót budowlanych lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ostateczną, w dniu wszczęcia postępowania prowadzonego przez PINB, decyzją o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zgodności budowy/zamierzenia inwestycyjnego 
  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania prowadzonego przez PINB, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
       
  zawierający:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres i nr telefonu wnioskodawcy.
  • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie (numer działki, obręb ewidencyjny)
 2. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli zaświadczenie dotyczy zgodności inwestycji z zapisami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Kopia mapy zasadniczej z zaznaczeniem inwestycji, której dotyczy wniosek.
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za zaświadczenie.
 5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Sekretariat.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia:

Zaświadczenie w sprawie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Rewalu
  / sekretariat – pokój nr 6/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy w Rewalu/.
 4. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem w rejestrze korespondencji.
 5. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 6. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 7. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny przygotowuje zaświadczenie w sprawie.
 8. Klient odbiera zaświadczenie osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 2142 j.t. ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2023 r., poz. 682 t.j. ze zmianami)
 • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.
 • Ostateczna, w dniu wszczęcia postępowania, decyzją Wójta Gminy Rewal o warunkach zabudowy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Referat Planowania Przestrzennego

Tel. 91 38 49 017

email: kwalega@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

Główny Specjalista  – Kamila Wałęga