Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

7. Ustalenie warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami:
druk do pobrania:        

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone godnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2022 r. poz. 2142 t.j. ze zmianami) - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy ewidencyjnej, pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren,  którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; (w postaci elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo papierowej).
 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,   tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej,
 • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych - jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego
 • inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej)

 


Komórka organizacyjna

Referat Planowania Przestrzennego


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 598 zł (zwolnienia – wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA : 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia:

Termin załatwienia wynosi 90 dni, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni.
Do terminu załatwienia spawy  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Decyzja o warunkach zabudowy lub odmowa ustalenia warunków zabudowy.

Forma załatwienia:

 1. Wnioskodawca (klient) składa wniosek na formularzu wniosku warunków zabudowy w postaci papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Rewalu /hol przy wejściu/ lub może go wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal albo w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Wniosek rejestrowany jest w odpowiednim rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy.
 3. Pracownik sekretariatu przekazuje wniosek do dekretacji /Wójta,  sekretarz Urzędu Gminy
  w Rewalu/.
 4. Wniosek przekazywany jest do sekretariatu. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek odebrać wniosek za pokwitowaniem
  w rejestrze korespondencji.
 5. Jeżeli wniosek jest niewłaściwie wypełniony lub brakuje niezbędnych dokumentów – załączników, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy  wzywają  klienta do uzupełnienia.
 6. W przypadku, gdy klient nie uzupełni brakujących informacji lub dokumentów – załączników pracownik merytoryczny pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 7. Jeżeli weryfikacja wykaże kompletność wniosku pracownik merytoryczny wykonuje analizę do warunków zabudowy oraz przygotowuje projekt decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku występowania różnic między złożonym wnioskiem przez inwestora, a przygotowaną analizą do warunków zabudowy, klient zostaje wezwany do zajęcia stanowiska w sposób pisemny
  w odniesieniu do wykonanej analizy).
 8. Przygotowany projekt decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i kopią mapy zasadniczej
  z zaznaczoną lokalizacją inwestycji pracownik merytoryczny przesyła do uzgodnień zgodnie
  z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 9. Po otrzymaniu uzgodnień, strony postępowania zostają zawiadomione o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wniesienia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, następni zostaje przygotowana  decyzja o warunkach zabudowy.
 10. Klient odbiera decyzję o warunkach zabudowy osobiście w wydziale merytorycznym lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Uzgodnienia w zależności od uwarunkowań dotyczących wnioskowanej inwestycji z:

   1)   ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

   2)   wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

   3)   dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

   4)   właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;

   5)   właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

   6)   organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

   7)   dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

   8)   regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

   9)   właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

10)   wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

11)   dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a)  przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,

b)  obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 j.t.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 t.j. ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 2142 j.t. ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Odpowiedzialność

Referat Planowania Przestrzennego

Tel.  91 38 49 017

email: architektura@rewal.pl

 

Kierownik Referatu - Mirosław Hussakowski,

 

Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

Art. 61. 

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:

a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,

c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.

2a. (uchylony)

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

5a. W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar analizowany w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów, i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania:

1) linii zabudowy;

2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;

3) szerokości elewacji frontowej;

4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;

5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

                                                                         Źródło: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.